NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A TITULARILOR CARDURILOR DE FIDELITATE

(versiune – 07.11.2019)

1. Operatorul datelor cu caracter personal furnizate de posesorii Cardurilor de Fidelitate este INTERGAME SELECT S.R.L., având sediul social în Bucuresti, Str. Grigore Mora nr. 37, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti, sub numarul J40/11307/06.08.2018, Cod Unic de Înregistrare 26207876 („Intergame”).

2. Operatorul va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, ID client, gen, telefon, semnătura, precum si următoarele date generate automat de sistemul informatic utilizat de Intergame in urma folosirii cardului de fidelitate de către Participant: tip card, puncte acumulate, puncte utilizate, puncte curente, mijlocul de joc folosit, intervalul orar in care se acumulează punctele, valoarea pariurilor efectuate pentru determinarea punctelor, istoricul acumulării si utilizării punctelor, precum și seria, data primirii și numărul total de tichete/ instrumente de participare emise. Vor mai fi prelucrate si alte date furnizate de titularii Cardului de Fidelitate în mod voluntar (de exemplu, adresa de e-mail ori adresa folosita în corespondența cu Intergame).

In anumite cazuri cand exista o obligatie legala de raportare in sarcina Intergame, pentru a putea preschimba punctele de pe Cardul de Fidelitate, Titularul Cardului de Fidelitate este obligat sa furnizeze Intergame si alte date cu caracter personal decat cele solicitate initial (cum ar fi codul numeric personal, in cazul rezidentilor romani sau seria si numarul actului de identitate, in cazul nerezidentilor). In cazul in care Titularul Cardului de Fidelitate va refuza sa furnizeze respectivele date cu caracter personal, Intergame nu va elibera sumele de bani aferente punctelor pe care titularul Cardului de Fidelitate doreste sa le preschimbe.

3. Scopul, temeiul juridic al prelucrării si durata de stocare a datelor personale

Scop

Temei juridic

Durata stocare

a) Participarea la Programul Cardului de Fidelitate si folosirea Datelor Personale in cadrul campaniilor publicitare la care este permisa participarea pe baza Cardului de Fidelitate

Consimtamantul titularului Cardului de Fidelitate

până la intervenirea primului eveniment intre: (i) data solicitării ștergerii datelor personale de către Titularul Cardului de Fidelitate si (ii) anularea Cardului de Fidelitate ca urmare a împlinirii a 3 (trei) ani de inactivitate a Titularului

b) Primirea de informatii comerciale generale

Consimtamantul titularului Cardului de Fidelitate

până la intervenirea primului eveniment intre: (i) data solicitării ștergerii datelor personale de către Titularul Cardului de Fidelitate si (ii) anularea Cardului de Fidelitate ca urmare a împlinirii a 3 (trei) ani de inactivitate a Titularului

c) Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Intergame

Obligatie legala

5 sau 10 ani in cazul documentelor justificative contabile (de exemplu, dispozițiile de plata, chitanțele, bonurile de consum, angajamentele de plata se păstrează pe perioada de 5 ani, iar facturile fiscale se păstrează pentru 10 ani), 5 ani in cazul obligației identificării clienților

d) Pentru prevenirea fraudei comise cu Cardul de Fidelitate

Interes legitim

pe durata termenului de prescriptie aplicabil (3 ani in materie civila, 5 ani in materie fiscala) ori pana la finalizarea definitiva a unui caz in fata organelor/ autoritatilor abilitate

e) Pentru apararea drepturilor si intereselor legale ale Intergame ce se nasc din relatia sa cu Participantul in cadrul Programului Cardului de Fidelitate si/ sau in cadrul campaniilor publicitare la care este permisa participarea pe baza Cardului de Fidelitate

Interes legitim

pe durata termenului de prescriptie aplicabil (3 ani in materie civila, 5 ani in materie fiscala)

Observatie: In cazul in care datele personale fac obiectul unor proceduri administrative si/ sau judiciare, termenele de stocare mentionate mai sus care urmeaza sa expire pe parcursul desfasurarii procedurilor se vor prelungi pana la finalizarea definitiva a respectivelor proceduri.

4. Titularul Cardului de Fidelitate își poate retrage consimțământul oricând pentru oricare din scopurile pentru care i s-a solicitat consimțământul, fără a indica un motiv, printr-o cerere scrisa ce poate fi: (i) depusa la punctul de lucru unde a semnat declaratia de consimtamant, (ii) transmisa prin e-mail la datepersonale@intergameselect.com sau (iii) transmisa prin posta/ curier la sediul social al Intergame. In prezent, adresa sediului social este Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, camera 9, etaj 4.

Retragerea consimțământului pentru scopul menționat la alin. (3) lit. a) de mai sus va determina retragerea Participantului din Programul Card de Fidelitate si din concursurile/ campaniile publicitare dezvoltate în cadrul Programului Card de Fidelitate pana la acordarea unui nou consimțământ. După retragerea consimțământului, Participantul va putea folosi in continuare mijloacele de joc ale Intergame.  

5. Intergame va partaja Date Personale catre persoana vizata, furnizori si parteneri contractuali ai Intergame care ofera servicii de mentenanta, asistenta juridica ori fiscala, entitatile afiliate ale Intergame ce au sediul in Romania, precum si catre autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si/sau locale (cum ar fi Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, parchete, politie), atunci cand exista o obligatie legala de a comunica informatii acestor autoritati.

Datele Personale nu vor fi transferate de catre Organizator in afara spatiului Uniunii Europene.

6. Titularii Cardurilor de Fidelitate beneficiaza de drepturile prevazute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”), respectiv de:

a) dreptului de acces la datele cu caracter personal – dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare daca Intergame prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc, si in caz afirmativ, acces la respectivele informatii si furnizarea de informatii cu privire la prelucrarile respectivelor date cu caracter personal;

b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – dreptul persoanei vizate de a obține de la Intergame, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc ori completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

c) dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal – dreptul persoanei vizate de a obține de la Intergame, fără întârzieri nejustificate, stergerea datelor cu carecter personal care o privesc, in urmatoarele situatii prevazute de RGPD: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, (iii) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării in scop de marketing direct, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

d) dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul persoanei vizate de a obține de la Intergame restrictionarea prelucrarii in oricare din urmatoarele situatii: (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Intergame să verifice exactitatea datelor, (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (iii) Intergame nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Intergame va informa persoana vizata înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

e) dreptul la portabilitatea datelor – dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Intergame într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator;

f) dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de Intergame avand ca temei interesul legitim, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. In aceste cazuri, Intergame nu va mai prelucra datele personale cu exceptia cazului in care motivele Intergame prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau daca Intergame urmareste constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in scop de marketing direct poate fi exercitat oricand, fara a justifica un motiv;

g) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

h) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. In Romania, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

i) dreptul de a se adresa justiției.

7. Pentru exercitarea oricarora dintre drepturile sus-mentionate (cu exceptia dreptului de depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere și a dreptului de a se adresa justiției), titularii Cardurilor de Fidelitate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata ce poate fi transmisa:

  • prin posta/ curier la sediul social al Intergame. In prezent, adresa sediului social este Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, camera 9, etaj 4; sau
  • prin e-mail la adresa: datepersonale@intergameselect.com

8. In cazul exercitarii drepturilor reglementate de RGPD si enumerate la punctul (6) de mai sus, Organizatorul va transmite un raspuns in termen de o luna de la data primirii cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Organizatorul va informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

9. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Intergame poate:

a) fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

b) fie sa refuze sa dea curs cererii.